TUIS | ONTMOET | KALENDER | GESKIEDENIS | AKADEMIE | SPORT | KULTUUR | KOSHUIS | NUUS | FOTO'S | ALUMNI | KONTAK ONS
 

Laerskool Stellaland / Stellaland Primary School

Visie / Vision

Om die gevestigde te verbeter tot voordeel van ons leerders vir die toekoms.
To improve the established to the advantage of our learners for the future.

Missie / Mission

Die ouers, leerkragte en leerders van Laerskool Stellaland onderneem gesamentlik om:
together the parents, teachers of Stellaland Primary School undertake to:

Die kind as middelpunt van die Christelike onderwys en opvoeding te plaas.
Centre the child in Christian teaching and education.

Die skepping van geleenthede vir elke leerder sodat verborge akademiese, kreatiewe en persoonlike potensiaal tot volle uiting kom.
Create opportunities to enable each learner to give expression to hidden academical, creative and personal potential.

Die kweek van gesonde interpersoonlike ouer / kind-, kind / onderwyser- en rasseverhoudinge.
The forster of good interpersonal parent / child, child / teacher- and cultural relationships.

Die ontwikkeling van die kind se positiewe selfbeeld.
The development of the positive self-esteem of the child.

Die kind te lei tot selfrespek asook begrip en respek vir medeburgers se taal, ras, geslag, kultuur, godsdienstige gebruike en basiese menseregte soos gewaarborg in die grondwet.
Lead the child towards self-respect as well as respect for fellow citizens, language, race, gender, culture, religious beliefs and basic human rights as guaranteed in the constitution.

Die kind te lei tot begrip en respek vir die wette van ons land en die uitvoering daarvan.
Lead the child towards knowledge and respect for the laws of our country and to live in accordance with the law.

Met ons oë op God en ons visiere gestel op die toekoms, wil ons elke skooldag met 'n glimlag nader.

On God our eyes and our sights on the future, will we approach each schoolday with a smile.

 

 


 

SPORT KULTUUR AKADEMIE PERSONEEL KALENDER

 

Nuttige skakels
> Beheerliggaam
> Onderriggelde
> Dissiplinêre beleid
> Leerareas
> Toetsrooster
> Top 10
NUUSBRIEF / NEWSLETTER
SKOOLREËLS / SCHOOL RULES
Gebeure
> Akademiese toer  
Sosiale Netwerk
Onlangse feeds op ons facebook blad:
Volg ons op Facebook
Weersvoorspelling
 
  © 2013 Laerskool Stellaland | Ontwerp deur G Studio Branding Agency Pty (Ltd) Alle regte gereserveer.